Отчет за приходите и разходите на БФА за 2009 година
Приходи 
МФВС субсидия 4500,00
МФВС целева субсидия клубове 500,00
Членски внос и такси състезания 6760,11
РВД целево за кордовите (дарение) 2000,00
   
Общо приходи: 13760,11
Разходи
Субсидии към клубове 750,00
Заплати В.Братков и счетоводство 7000,00
Осигуровки 1412,86
ДОД  238,26
Такси кордови Сърбия  1900,00
Такси преводи и обслужване  360,00
Всичко друго състезания, купи, медали 5027,10
Такса към Национален Аероклуб   330,00
17018,22
Общо за периода: -3258,11