Отчет за приходите и разходите на БФА за 2010 година
Приходи 
МФВС субсидия 4050,00
МФВС целева субсидия клубове 1100,00
МФВС целева субсидия F1 Турция 4500,00
Такси кордови за Унгария  1600,00
Такси кордови за Унгария ОУСК 1000,00
Чл.внос и такси състезания 5600,00
Други 56,24
Такси F3J за Франция 1858,00
   
Общо приходи: 19764,24
Разходи
Субсидии към клубове 1100,00
Заплати В.Братков и счетоводство 2600,00
Осигуровки  1004,47
ДОД  123,76
Такси кордови Унгария 1315 Евро 2571,88
Такси преводи и обслужване  339,72
Такси Свободнолетящи 2260 Евро 4420,10
Такси F3A   480 EUR 938,78
Такси F3J   1400 Euro 2738,12
Такси F1 юноши Румъния 1670 Euro 3266,19
Такси за преводи и обслуж. 399 Euro 780,36
Такса към Национален Аероклуб 340,00
     
20223,38
Общо за периода: -459,14