Home Feedback Contents Search

 Новини
 

 

 

 

 

19.01.2018 г. 

Как да пререгистрираме Спортен клуб (ЮЛНЦ)  от съда в Агенция по вписванията?

Кампанията Пререгистрация на НПО какво трябва да знаем?, е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които се очаква да влязат в сила от 01.01. 2018 г., и включва поредица от разяснително материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации.

След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) сдружения, фондации, в това число и спортни клубове, народни читалища*, училищни настоятелства, и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ в България - ще имат тригодишен срок (до 31.12.2020 г.), за да се пререгистрират в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Извън обхвата на регистърната реформа остават политическите партии и вероизповеданията, както и синдикалните и работодателските организации.

Особена ситуация: Ако преди 01.01.2018 г. сте подали документи за регистрация на ЮЛНЦ в окръжния съд, но след тази дата все още няма издадено решение за вписване на ЮЛНЦ в този случай изчаквате организацията да бъде вписана в съдебния регистър на окръжния съд. След като получите съдебното решение за вписване на ЮЛНЦ в съда, можете да подадете заявление за пререгистрация по общия ред в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

* Общият приблизителен срок от 10 дни, посочен в графиката е индикативен.Той не е изрично посочен в закона или в наредба, но отразява най-оптимистичния възможен вариант, ако всички ангажирани в процеса страни действа бързо и незабавно. Възможно е този срок и да е по-дълъг. 

Как може да се поиска пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията?

Пререгистрацията започва с подаване на заявление за пререгистрация, по образец и приложения, както е посочено по долу. В тези случаи Агенция по вписванията ще поиска от съответния съд да се издаде удостоверение за актуално състояние, което ще й бъде изпратено по служебен път, заедно с препис от последно вписания по фирменото дело учредителен акт/устав. Образец на заявлението може да се изтегли от уебсайта на (Търговския регистъра и) Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и то следва да отговаря на вида на организацията:

    За сдружение - Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец)

Във всяко заявление в полето Вид на вписване се маркира Пререгистрация и се попълват само данните, свързани с пререгистрация на ЮЛНЦ.

Внимание: от кого се попълва и подписва заявлението:

Заявител може да бъде законно представляващия ЮЛНЦ, който подписва заявлението или адвокат с изрично пълномощно (писмено), в който случай последният подписва заявлението и прилага към него пълномощното си.

От кого може да се подаде заявление:

1.    Заявлението може да се подаде от някой от горепосочените заявители лично (на хартия или по електронен път) или

2.    само когато е на хартия - от друго лице (пълномощник) с писмено пълномощно. Когато заявлението се подава от пълномощник, е необходимо заявителят да завери нотариално подписа си предварително върху попълненото заявление. Допълнително в тези случаи към заявлението се прилагат 1) Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), която може да бъде изтеглена от уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ и която се подписва от пълномощника и 2) изрично писмено пълномощно.

Внимание: Не се допуска заявлението за пререгистрация да бъде подписано от лице, което няма представителни правомощия, дори и да е член на управителния орган или упълномощен с нотариално заверено пълномощно от представляващия.

Приложения към заявлението за пререгистрация:

    За сдружение актуален устав на сдружението;

Всички устави и учредителни актове се подават в копие, заверено от съда по регистрацията, или подписано от представляващия, подпечатано с печата на организацията и заверено Вярно с оригинала на всяка страница. Ако в устава или в учредителния акт има лични данни (ЕГН, адрес, данни по лична карта) следва да се приложи и второ копие, в което личните данни са заличени.

Важно!: Ако към момента на пререгистрация не са вписани в регистъра към окръжния съд лицата от управителния орган на ЮЛНЦ (Управителен съвет, Управител и т. н.), то при пререгистрацията те следва да се заявяват за вписване като се попълнят съответните полета в заявлението за пререгистрация.

Подава се и Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец). Подписва се от заявителя (зависимост от това кой подава заявлението законния представител или упълномощен адвокат)

По материали на Център нестопанско право.


19.10.2015 г. 

ПОКАНА  за Общо Събрание на Сдружение "Българска Федерация по Авиомоделизъм" (БФА)

 

Управителния съвет на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм, на основание чл. 22 ал.1 от Устава на Българската Федерация по Авиомоделизъм, кани своите членове на редовно общо отчетно - изборно събрание, което ще се проведе на 28 ноември 2015 г. (събота) от 11.00 ч. в гр. София, бул."Ал.Стамболийски" 191 (Национален Дворец на децата).

 

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през периода 2010-2015 г.

2. Отчет на Контролния Съвет на Сдружението за периода 2010-2015 г..

3. Приемане на нов устав на Сдружението.

4. Избор на нов Управителен съвет на Сдружение БФА.

5. Избор на нов председател и заместник председател на Сдружение БФА.

6. Избор на нов Контролен съвет на Сдружение БФА.

7. Разни.

 

Делегатите трябва да носят документи, с които се потвърждават правомощията им.

УС на БФА

Раздел: Събития 


25.01.2015 г.

Календар на БФА за 2015 г.

Раздел: Спортен Календар


15.01.2015 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на 2014 година ".

Най-добър Клуб на 2014 г.    Най-добри Авиомоделизъм     Най-добри Ракетомоделизъм 

Раздел: Събития


 

 

Резултати от Националните първенства 2014 г.

13.02.2012 г.

Календар на БФА за 2012 г.

Раздел: Спортен Календар


20.01.2012 г.

ПОКАНА

на Общо Събрание на Сдружение "Българска Федерация по Авиомоделизъм" (БФА)

Управителния съвет на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм, на основание чл. 22 ал.1 от Устава на Българската Федерация по Авиомоделизъм, кани своите членове на редовно общо отчетно събрание, което ще се проведе на 25.02.2012 г. (събота) от 10.00 ч. в гр. София, бул.Сливница 188А ет.5.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението през 2011 година.

2. Финансов отчет на Сдружението за 2011 година.

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2012 г.

4. Приемане на Държавен спортен календар на БФА за 2012 г.

5. Обсъждане организацията за Световното първенство в гр.Пазарджик.

6. Други.

Делегатите трябва да носят документи, с които се потвърждават правомощията им.

УС на БФА

Раздел: Събития


15.01.2012 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на годината"

Класиране   "Авиомоделизъм"    "Ракетомоделизъм"   Най-добър клуб на БФА за 2011 г.

Раздел: Събития


05.12.2011 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на годината". Номинирани  "Авиомоделизъм"   "Ракетомоделизъм"

Раздел: Събития


28.08.2011 г.

Европейско първенство по ракетомоделизъм, гр.Бузау, Румъния

На завършилото в Румъния Европейско първенство по ракетомоделизъм, отбора на България извоюва 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала. Отбора на България е Европейски шампион в клас S3A, a Ангел Тодоров спечели бронзов медал. Марияна Савова стана Европейски шампион за юноши в клас S3A, а отбора в същия клас спечели сребърните медали, в клас S9A отбора на България при мъжете спечели бронзовите медали !!!

Раздел: Събития


16.05.2011 г.

Правилници за класове F5

Раздел: Правилници


24.02.2011 г.

Правилници за класове F3C, F3C Спорт, F3C Народен

Раздел: Правилници


24.02.2011 г.

Правилник за провеждане на състезания през 2011 г.

Критерии за определяне на нац.отбори по ракетомоделизъм

Раздел: Правилници


14.02.2011 г.

Купа РЕА - 04-05 март 2011 Търговище

Раздел: Спортен Календар


31.01.2011 г.

Членски внос, Лицензи и такси към БФА

Списък на клубовете заплатили членски внос към БФА

Списък на картотекираните състезатели към БФА

Раздел: Клубове


25.01.2011 г.

ПОКАНА

на Общо Събрание на Сдружение "Българска Федерация по Авиомоделизъм" (БФА)

Раздел: Събития


19.01.2011 г.

Календар на БФА за 2011 г.

Раздел: Спортен Календар


16.01.2011 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на годината"

Десетте най-добри спортисти по Авиомоделизъм

Десетте най-добри спортисти по Ракетомоделизъм

Най-добър Клуб на БФА за 2010 г.

Раздел: Събития


27.12.2010 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на годината"

Раздел: Събития


15.12.2010 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на годината"

Номинирани  "Авиомоделизъм"  "Ракетомоделизъм"

Раздел: Събития


06.12.2010 г.

Календар на БФА за 2011 г. (Проект)

Раздел: Спортен Календар


05.12.2010 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на годината"

Раздел: Събития


01.11.2010 г.

Програма "Спорт за децата в свободното време"

Раздел: Програми


01.11.2010 г.

Открит бе новия сайт на БФА !!!

Раздел: Новини, Събития


 

 

Send mail to bfavio@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/26/18